X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

همیارآنلاین

آگهی استخدام

دفترچه راهنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی (تیرماه سال1397)


 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: 1397/02/23 ساعت 08:29 | چاپ مطلب 0 نظر

زمان برگزاری آزمون، انتشار اطلاعیه پرینت کارت شرکت در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی و آموزش و پرورش


 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: 1395/08/03 ساعت 07:21 | چاپ مطلب 0 نظر

جزئیات استخدام آموزش و پرورش


وزارت آموزش و پرورش به منظور تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد مورد نیاز، براساس مجوز شماره 684370 مورخ
1395/5/30 سازمان اداری و استخدامی کشور و در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات مربوطه تعداد
10000 )ده هزار( نفر، افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون، توانمندهای عمومی، تخصصی و مصاحبه استخدامی متناسب با
نیازهای واحدهای آموزشی طبق شرایط و ضوابط ذیل و به شرط شرکت وگذراندن موفقیت آمیز دوره یکساله مهارت آموزی، به صورت
پیمانی درمشاغل آموزشی موردنیاز آموزش و پرورش استخدام مینماید.


شرایط عمومی استخدام
- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- دارا بووودن کووارت پایووان خوودمت ومیفووه عمووومی یووا معافیووت دا وو از خدمت )مشووروط بووه اینکووه معافیووت از
خدمت نافی شرایط احراز مشاغل آموزش و پرورش نباشد( )ویژه آقایان(
تبصره: داشتن کارت معافیت دا برای طلاب داوطلب آزمون استخدامی الزامی است.
- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
- نداشتن سابقه محکومیت جزا ی موثر

دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی در یکی از رشتههای مورد تا ید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مورد نیاز وزارت
آموزش و پرورش در این آگهی.
- داشتن سلامت جسمانی، روانی و توانایی حسن انجام ومایف محوله برای حرفه معلمی در رشتهای که استخدام میشوند )به
استناد بند )ز( ماده ) 42 ( قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی ماده مزبور که طبق ضوابط و مقررات آموزش
و پرورش در مرحله مصاحبه استخدامی و انجام معاینات پزشکی مورد سنجش قرار میگیرد(.
- داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی ) آزمایشی، قطعی(، پیمانی دستگاههای اجرایی و یا بازخرید خدمت آنها
باشند.
- نداشتن ممنوعیت از خدمات دولتی به موجب آراء مراجع قضا ی و یا ذیصلاح.
تذکر: ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دا و پایان خدمت نظام ومیفه داوطلبان زمان برگزاری
آزمون 21 / 08 / 1395 و محاسبه سن آنها اولین روز ثبتنام 18 / 7 / 1395 میباشد .
موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
- الف( جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر جانبازان 25 درصد به بالا و فرزندان و همسر آزادگان که
حداقل یک سال و بالاتر سابقه اسارت دارند، و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه از شرط حداکثر
سن معاف میباشند .
- ب( افراد خانواده معظ شهدا )شامل پدر، مادر، خواهر و برادر( تا میزان 5 سال .
- ج( رزمندگان کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به میزان مدت حضور در جبهه.
- د( داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و شرکتهای
تحت پوشش آنها، شرکتهای بیمههای دولتی، شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها
مستلزم ذکر نام است، موسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند،
نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آنها از تاریخ 1357/11/22 به خدمت اشتغال داشتهاند، به میزان مدت
خدمت غیر رسمی آنها .
تبصره: احراز موارد مذکور در بندهای فوق براساس گواهی صادره از سوی مراجع و دستگاههای ذیصلاح و مسئول خواهد بود.

شرایط اختصاصی استخدام
1 - داشتن سن حداکثر 25 سال برای داوطلبان دارای مدرک تحصیلی فوق دیپل ، حداکثر 30 سال برای داوطلبان دارای مدرک
تحصیلی لیسانس و حداکثر 35 سال برای داوطلبان دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس.
2 - دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی در رشتههای تحصیلی مرتبط با شغل اعلام شده در آگهی استخدامی.
تبصره: عنوان رشته تحصیلی و گرایش باید در متن گواهینامه موقت و دانشنامه درج شده باشد در غیر اینصورت ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
3 - آن دسته ازداوطلبان فوق لیسانس مجاز به شرکت در آزمون میباشند که رشته تحصیلی فوق لیسانس آنان مطابق با لیسانس
یا یکی ازگرایشهای لیسانس آنان باشد.

- متقاضیان شرکت در مشاغل هنرآموز )استادکاری(، میبایست دارای مدرک تحصیلی فوق دیپل پیوسته بوده یا در صورت
دارا بودن فوق دیپل ناپیوسته ، مدرک تحصیلی دیپل هنرستان داشته باشند.
5 - برخورداری از حسن شهرت و عامل بودن به اخلاق و شئونات معلمی براساس شرایط احراز شغل در طرح طبقه بندی مشاغل
معلمان.
6 - گذراندن دوره یکساله مهارت آموزی و موفقیت در آزمون جامع براساس ضوابط مربوط.
7 - تغییر منطقه محل خدمت بعد از قبولی و قبل از استخدام و اشتغال بکار تحت هر شرایطی )تاهل، تجرد، تکفل و....( ممنوع
بوده و بعد از اشتغال بکار نیز تابع ضوابط و مقررات نقل و انتقال فرهنگیان میباشد.

- دارندگان سهمیه استخدامی نیز میباید در زمان مقرر ثبت نام و در آزمون شرکت نمایند. سهمیه استخدامی ) 25 درصد
ایثارگران، 5 درصد رزمندگان و 3 درصد معلولین( وفق ضوابط و مقررات مربوط در مقایسه با سایر داوطلبان سهمیه مربوط
در شغل محل مورد تقاضا اعمال خواهد شد.
9 - پذیرفته شدگان آزمون نهایی آزمون استخدامی مکلفند، تعهد کتبی مبنی بر 10 سال خدمت )به شرط تمدید استخدام( در
محل جغرافیایی مورد تقاضا به آموزش و پرورش بسپارند )استخدام و اشتغال آنان منوط به سپردن تعهد محضری خواهد
بود(.
تذکر مهم:
رعایت کلیه شرایط اختصاصی جداول رشتههای تحصیلی مجاز الزامی است.

فارغ التحصیلان مراکز تربیت معل )سابق(، دانشگاه فرهنگیان و فارغ التحصیلان متعهد خدمت دانشگاه تربیت دبیر شهید
رجایی، حق ثبت نام در آزمون استخدامی را ندارند.
مراحل ثبت نام:
1 - تکمیل فرم ثبتنام اینترنتی.
2 - فایل عکس اسکن شده.
داوطلب میبایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر، اسکن نموده و فایل آن را برای ارسوال از طریوق برنامه ثبتنام
اینترنتی آماده نماید:
- عکس 43 که در سال جاری گرفته شده باشد. )عکس تمامرخ(
- عکس اسکن شده فقط باید با فرمت JPG باشد .
- اندازه عکس اسکن شده باید حداقل 200300 پیکسل و حداکثر 400300 باشد .

- تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد .
- حج فایل ذخیره شده عکس نباید از 70 کیلوبایت بیشتر باشد .
- حاشیههای زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد .
- حتیالامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد .

تبصره 1 : اسکن عکس از روی کارتهای شناسایی )کارت ملی، شناسنامه و...( قابل قبول نمیباشد و داوطلبان لازم است از اصل
عکس و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.
تبصره 2 : عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد .
تبصره 3 : درصورت ارسال عکس غیرمعتبر، ثبتنام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب میگردد .
با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمونهای قبلی، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراً برای
داوطلبانی که خود و یا فرد وارد کننده اطلاعات در سیست دقت لازم را ندارند، رخ داده است، تاکید میگردد چنانچه ثبت نام خود
را توسط افراد دیگری انجام میدهید، علاوه بر کنترل اطلاعات ثبتنامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً
عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف داوطلب، فرد به
عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد .


-پرداخت وجه ثبتنام:
ثبت نام به صورت اینترنتی از روز یکشنبه مورخ 18 / 7 / 1395 لغایت شنبه مورخ 24 / 7 / 1395 انجام خواهد پذیرفت و قابل تمدید
نمیباشد. لذا متقاضیان واجد شرایط میبایست به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و پس از پرداخت
مبلغ 000 / 290 ریال به صورت الکترونیکی و با کارتهای بانکی متصل به شبکه ی شتاب نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارا ه اطلاعات
مورد نیاز اقدام نمایند.
- لازم به تاکید است مدت زمان تعیین شده تمدید نمیگردد و متقاضیان باید در مدت زمان فوق نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از
موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند .
- متقاضیان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبتنام کد رهگیری خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل استخدام نزد خود
نگهداری نمایند .
- به ثبت نامهای ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچوجه مسترد نمیگردد .
تذکر مهم: آن دسته از متقاضیانی که قبلاً در سومین آزمون استخدامی ثبتنام نمودهاند، چنانچه تمایل به ثبتنام در آزمون استخدامی
وزارت آموزش و پرورش باشند، نیازی به پرداخت وجه ندارند و میتوانند با اطلاعات مربوط به کدپیگیری و پرونده خود در قسمت
ویرایش اطلاعات ثبتنام وارد شده و اقدام به اصلاح تقاضانامه خود نمایند. با توجه به اینکه آزمونهای مذکور هر دو در یک روز برگزار
خواهد شد لازم است توجه داشته باشند در صورت ثبتنام آنان در این آزمون، ثبتنام و رشته شغلی انتخاب شده قبلی آنان، باطل
خواهد شد.
صرفاً داوطلبانی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که در زمان ثبت نام دارای مدارک ذیل باشد:
- دارا بودن مقطع و رشته تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده در دفترچه راهنما
- کارت ملی
- شناسنامه
- کارت پایان خدمت نظام ومیفه عمومی و یا معافیت دا )ویژه برادران(
- مدارک دال بر ایثارگری )ویژه داوطلبان ایثارگر(
- مدارک دال بر معلولین عادی )ارا ه گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی(

- مدارک دال بر بومی بودن )حسب مورد براساس هریک از موارد ذکر شده در بندهای ده گانه ذکر شده بند یک امتیازات و سهمیههای
قانونی(
تذکر مهم: با توجه به اینکه مدارک متقاضیان، پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون عمومی و تخصصی توسط دستگاه استخدام
کننده بررسی خواهد شد، لذا در صورتی که مدارک داوطلبان )به ویژه مدارک ایثارگری، بومی، گواهی اشتغال به کار بدون شماره
شناسه و معلولین عادی( مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و همچنین اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبتنامی باشد، هیچگونه حقی
برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد، و در هر مرحله از آزمون، اعلام نتایج اولیه، مصاحبه استخدامی و حتی درصورت پذیرش نهایی،
داوطلب از سایر فرایند جذب و استخدام حذف خواهد شد و حق هیچگونه اعتراضی ندارد .


محل ثبت نام در بروجرد

بروجرد میدان چرخکار(سپاه) خیابان چمران نرسیده به پارک پرستو دفتر خدمات پویا


تاریخ ارسال: 1395/07/19 ساعت 07:58 | چاپ مطلب 0 نظر

شغل های مرتبط با رشته شیمی در استخدام آموزش و پرورش95

کد خوشه شغلی نام خوشه شغلیکد رشته تحصیلینام رشته تحصیلی 
2487کارشناس ازمایشگاه تشخیص طبی30214بیوشیمی بالینیمشاهده شغل محل ها
2510زیست شناسی30213بیوشیمیمشاهده شغل محل ها
2513علوم تجربی30213بیوشیمیمشاهده شغل محل ها
2513علوم تجربی30664شیمیمشاهده شغل محل ها
2513علوم تجربی30671شیمی کلیه گرایش هامشاهده شغل محل ها
2513علوم تجربی30674شیمی الیمشاهده شغل محل ها
2513علوم تجربی30676شیمی تجزیهمشاهده شغل محل ها
2513علوم تجربی30680شیمی معدنیمشاهده شغل محل ها
2513علوم تجربی30684شیمی کاربردیمشاهده شغل محل ها
2513علوم تجربی31235مهندسی شیمی کلیه گرایش هامشاهده شغل محل ها
2513علوم تجربی32373دبیری شیمیمشاهده شغل محل ها
2529شیمی30664شیمیمشاهده شغل محل ها
2529شیمی31231مهندسی شیمی گرایش صنایع غذاییمشاهده شغل محل ها
2529شیمی31232مهندسی شیمی گرایش مخازن هیدروکربوریمشاهده شغل محل ها
2529شیمی31235مهندسی شیمی کلیه گرایش هامشاهده شغل محل ها
2529شیمی32373دبیری شیمیمشاهده شغل محل ها
2538کارشناس فنی صنایع30664شیمیمشاهده شغل محل ها
2538کارشناس فنی صنایع31812صنایع شیمیاییمشاهده شغل محل ها
2583هنراموزصنایع شیمیایی32354مهندسی شیمی صنایع شیمیاییمشاهده شغل محل ها
2583هنراموزصنایع شیمیایی32355مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیاییمشاهده شغل محل ها

تاریخ ارسال: 1395/07/19 ساعت 06:33 | چاپ مطلب 0 نظر