راهنمای انتخاب رشته کنکور آزاد تجربی

 

  • - مهم : تمامی اطلاعات و نتایج به صورت پیشنهاد است و تعیین اولویت ها و ترجیحات برعهده خود شما(کاربر یا دانش آموز ) می باشد . برای چیدمان رشته ها و انتخاب رشته نهایی پیشنهاد می کنیم بامادر و پدر خود ، مشاورین مجرب و پشتیبان خود مشورت نمایید.
  • 2- تاکید می نماییم این اطلاعات صرفاجهت اطلاع و کمک به فرآیند انتخاب رشته می باشد و لیست ارائه شده بیانگر انتخاب رشته نهایی شما نمی باشد
  • 3- این اطلاعات براساس آمار قبول شدگان کانونی و ظرفیت رشته ها در کنکور سال 92 است.
 

ردیفرشتهنام دانشگاهتعداد قبولیچارک پایین رتبه کشوری
1 . دندانپزشکی-دکترای عمومیدندانپزشکی تهران1252866
2 . پزشکی-دکترای عمومیپزشکی تهران2524131
3 . دندانپزشکی-دکترای عمومیشیراز434848
4 . دندانپزشکی-دکترای عمومیاصفهان (خوراسگان)645350
5 . پزشکی-دکترای عمومیتبریز856213
6 . داروسازی-دکترای عمومیعلوم دارویی1726876
7 . پزشکی-دکترای عمومیمشهد1546944
8 . دندانپزشکی-دکترای عمومیبروجرد327082
9 . پزشکی-دکترای عمومیکازرون447650
10 . پزشکی-دکترای عمومیقم517680
11 . پزشکی-دکترای عمومینجف آباد988229
12 . پزشکی-دکترای عمومیساری898478
13 . پزشکی-دکترای عمومیاردبیل498536
14 . پزشکی-دکترای عمومییزد738958
15 . پزشکی-دکترای عمومیتنکابن559442
16 . پزشکی-دکترای عمومیشاهرود9410464
17 . دندانپزشکی-دکترای عمومیبین المللی کیش5911162
18 . پزشکی-دکترای عمومیزاهدان4111298
19 . پزشکی-دکترای عمومیبین المللی کیش8613131
20 . پزشکی-دکترای عمومیآموزش بین المللی قشم5314413
21 . دامپزشکی-دکترای حرفه ایعلوم و تحقیقات6817631
22 . علوم تغذیهعلوم و تحقیقات14918122
23 . علوم آزمایشگاهیپزشکی تهران14723656
24 . علوم آزمایشگاهیمشهد7826665
25 . دامپزشکی-دکترای حرفه ایکرج5627470
26 . زیست شناسی سلولی ومولکولی-ژنتیکپزشکی تهران16732482
27 . هوشبریپزشکی تهران9032616
28 . علوم آزمایشگاهیتبریز7932916
29 . علوم تغذیهسروستان5833452
30 . دامپزشکی-دکترای حرفه ایبابل7333750
31 . علوم آزمایشگاهیکازرون5736259
32 . شیمی گرایش شیمی داروییعلوم دارویی9739168
33 . دامپزشکی-دکترای حرفه ایتبریز6341608
34 . مامائیپزشکی تهران7342192
35 . علوم تغذیهمرند6342654
36 . اتاق عملپزشکی تهران9545443
37 . دامپزشکی-دکترای حرفه ایگرمسار5247377
38 . علوم آزمایشگاهیاردبیل6647693
39 . مامائیکرج1848221
40 . پرستاریپزشکی تهران13349420
41 . دامپزشکی-دکترای حرفه ایکازرون5050165
42 . پرستاریسنندج2851451
43 . پرستارینجف آباد3152660
44 . علوم تغذیهسراب5153117
45 . علوم آزمایشگاهیاراک9053813
46 . مامائینجف آباد1954132
47 . پرستاریتبریز4556255
48 . پرستاریکرج3556494
49 . هوشبریمشهد6357249
50 . پرستاریمشهد7058238
51 . بهداشت حرفه ایپزشکی تهران1960151
52 . دامپزشکی-دکترای حرفه ایشهرکرد4060195
53 . پرستاریهمدان4160915
54 . زیست شناسی سلولی ومولکولی-میکروبیولوژیپزشکی تهران14761115
55 . علوم آزمایشگاهیچالوس7061136
56 . علوم آزمایشگاهیبابل13563132
57 . مامائیاصفهان (خوراسگان)3263172
58 . پرستاریاصفهان (خوراسگان)3363216
59 . دامپزشکی-دکترای حرفه ایسنندج4967353
60 . اتاق عملمشهد5367556
61 . دامپزشکی-دکترای حرفه ایارومیه5467983
62 . علوم آزمایشگاهیقم7268155
63 . پرستاریبروجرد3568899
64 . پرستاریکازرون4869304
65 . مامائیمشهد3470922
66 . علوم آزمایشگاهیشاهرود10072414
67 . مامائیتبریز5272684
68 . علوم آزمایشگاهیبروجرد10473213
69 . پرستاریمهاباد3473483
70 . پرستاریارومیه5475318
71 . پرستاریشهرکرد2475948
72 . علوم آزمایشگاهیگرگان7776962
73 . پرستاریورامین7379451
74 . مامائیاهواز2479800
75 . مامائیورامین5679826
76 . هوشبریشاهرود6779849
77 . پرستاریاهواز4879956
78 . مامائیکازرون3980306
79 . پرستاریاراک5180531
80 . هوشبریسراب4081267
81 . پرستاریرشت3981561
82 . پرستاریگرگان3683192
83 . پرستاریاردبیل3783553
84 . پرستاریساری6884459
85 . پرستاریجهرم3585964
86 . دامپزشکی-دکترای حرفه ایشوشتر5286594
87 . پرستاریدزفول2987619
88 . پرستاریخوی4187669
89 . علوم آزمایشگاهیمرند6689284
90 . مامائیسنندج3189468
91 . مهندسی کشاورزی-علوم وصنایع غذاییعلوم و تحقیقات9189468
92 . مامائیارومیه4291454
93 . پرستاریفیروز آباد 4991638
94 . پرستاریدورود2992938
95 . اتاق عملسراب3693342
96 . پرستاریتاکستان5593784
97 . مامائیقم6495054
98 . پرستارییاسوج4495172
99 . پرستاریتویسرکان4095478
100 . پرستاریعلی آباد کتول 3498435
101 . زیست شناسی سلولی ومولکولی-میکروبیولوژیعلوم دارویی9098823
102 . پرستاریفلاورجان3398947
103 . مامائیدزفول29104095
104 . پرستاریبابل87105914
105 . بهداشت محیطپزشکی تهران9106499
106 . زیست شناسی سلولی ومولکولی-میکروبیولوژیتهران شمال121106770
107 . پرستاریکرمان43107396
108 . پرستاریقم55107457
109 . پرستاریبجنورد46109634
110 . دامپزشکی-دکترای حرفه ایشبستر47109788
111 . مامائیبروجرد37110048
112 . پرستارینیشابور43111309
113 . پرستاریارسنجان42112036
114 . مامائیفلاورجان29112041
115 . پرستاریساوه52112275
116 . پرستاریاستهبان35112900
117 . مامائیاراک49112900
118 . پرستاریمراغه33113486
119 . پرستاریزنجان27114482
120 . پرستاریآبادان40115654
121 . زیست شناسی سلولی ومولکولی-ژنتیکورامین111116265
122 . مامائیزنجان27116952
123 . پرستارییزد90117353
124 . پرستاریبهبهان39118145
125 . پرستاریلاهیجان43118210
126 . پرستاریمرند48118465
127 . مامائیجهرم49119484
128 . علوم آزمایشگاهیزاهدان41120079
129 . پرستارینراق69120133
130 . بهداشت حرفه ایبروجرد20120378
131 . مامائیکرمان35120729
132 . زیست شناسی سلولی ومولکولی-میکروبیولوژیکرج70120820
133 . زیست شناسی سلولی ومولکولی-میکروبیولوژیمشهد89122126
134 . مامائیشهرکرد20123175
135 . شیمی-کاربردیعلوم دارویی83124449
136 . پرستاریگچساران22127208
137 . پرستاریسبزوار55127383
138 . پرستاریداراب15128322
139 . مامائیاردبیل45128858
140 . زیست شناسی سلولی ومولکولی-بیوشیمیپزشکی تهران93130264
141 . مامائیتویسرکان49130338
142 . پرستاریابهر50132323
143 . پرستاریکاشمر58132543
144 . مهندسی کشاورزی-علوم وصنایع غذاییعلوم دارویی58134003
145 . پرستاریبندرعباس26134223
146 . پرستاریقوچان55135391
147 . پرستاریچالوس58135465
148 . زیست شناسی سلولی ومولکولی-علوم سلولی ومولکولیپزشکی تهران117137375
149 . پرستاریلارستان 39138616
150 . مامائیمهاباد27141223
151 . مامائیگرگان36141709
152 . پرستاریبیرجند65143249
153 . پرستاریآباده41144132
154 . مامائیآبادان51144671
155 . پرستاریتنکابن61145346
156 . زیست شناسی سلولی ومولکولی-ژنتیکفلاورجان91145527
157 . پرستاریبناب38146699
158 . پرستاریسراب23148013
159 . مهندسی کشاورزی-علوم وصنایع غذاییاصفهان (خوراسگان)88148404
160 . مامائیفیروز آباد 44151033
161 . مامائیزاهدان10153271
162 . پرستاریسیرجان24153453
163 . پرستاریشیروان43153998
164 . زیست شناسی سلولی ومولکولی-میکروبیولوژیتهران شرق96155125
165 . پرستاریاقلید23156583
166 . مامائینیشابور45156785
167 . پرستاریآستارا36159183
168 . پرستاریمسجدسلیمان18159197
169 . مامائیبهبهان31159541
170 . مامائیرشت47160500
171 . پرستاریسمنان83161896
172 . پرستاریشاهرود84163865
173 . مامائیلارستان 28165122
174 . مامائیمسجدسلیمان18165419
175 . شیمی-کاربردیتهران شمال80168355
176 . پرستاریزاهدان24169373
177 . پرستاریگناباد60169542
178 . مامائیساری49173185
179 . پرستاریخلخال20173643
180 . بهداشت عمومینجف آباد24174354
181 . پرستاریزرند49174449
182 . بهداشت عمومیاراک31176921
183 . مامائیاستهبان30176965
184 . شیمی-کاربردیکرج53177564
185 . بهداشت عمومیکازرون19177680
186 . مامائیبابل79177680
187 . مامائیمیبد53178127
188 . زیست شناسی سلولی ومولکولی-ژنتیکرشت90179184
189 . مامائیگچساران28179410
190 . مامائیارسنجان35179461
191 . بهداشت عمومیساری22181295
192 . مامائیبجنورد39181922
193 . زیست شناسی-دبیریتهران شمال98186468
194 . زیست شناسی سلولی ومولکولی-بیوشیمیمشهد91186719
195 . پرستاریکلیبر18192778
196 . مامائیمرند60198468
197 . علوم و صنایع غذاییسبزوار36198792
198 . مامائیسمنان45198991
199 . پرستاریدهاقان12203300
200 . مهندسی مواد و طراحی صنایع غذائیقزوین67204335
201 . مامائیچالوس45206198
202 . پرستاریفردوس47206918
203 . بهداشت مواد غذاییتبریز48207772
204 . زیست شناسی سلولی ومولکولی-ژنتیکارسنجان90208650
205 . مامائیمراغه36210361
206 . شیمی-کاربردیشیراز78211393
207 . مامائیبناب38214096
208 . شیمی-کاربردیتهران مرکزی87214267
209 . زیست شناسی سلولی ومولکولی-میکروبیولوژیارومیه89214566
210 . زیست شناسی-دبیریمشهد69215024
211 . مامائیتنکابن34215941
212 . مهندسی کشاورزی-علوم وصنایع غذاییشهرقدس50218166
213 . بهداشت خانواده-کاردانیپزشکی تهران9220646
214 . زیست شناسی سلولی ومولکولی-میکروبیولوژیهمدان86221559
215 . زیست شناسی سلولی ومولکولی-میکروبیولوژیشهرقدس76222576
216 . زیست شناسی سلولی ومولکولی-میکروبیولوژیاراک77222932
217 . بهداشت حرفه ایسبزوار14224751
218 . زیست شناسی سلولی ومولکولی-علوم سلولی ومولکولیعلوم دارویی48226486
219 . زیست شناسی سلولی ومولکولی-علوم سلولی ومولکولیتهران مرکزی87227846
220 . مامائیخلخال17227846
221 . پرستاریشهر بابک 27227995
222 . زیست شناسی سلولی ومولکولی-میکروبیولوژیفلاورجان45229351
223 . شیمی-کاربردیتبریز83237134
224 . زیست شناسی سلولی ومولکولی-میکروبیولوژیاسلامشهر83238928
225 . مامائیآستارا29241147
226 . زیست شناسی سلولی و مولکولی - زیست فناوریفلاورجان32241738
227 . بهداشت عمومیفیروز آباد 24242458
228 . مامائیقوچان63245674
229 . زیست شناسی سلولی و مولکولی - زیست فناوریارومیه78247672
230 . مامائیشهر بابک 34249196
231 . زیست شناسی سلولی ومولکولی-میکروبیولوژیورامین79250285
232 . مهندسی کشاورزی-علوم باغبانیکرج13254829
233 . شیمی-کاربردیتهران جنوب84255061
234 . زیست شناسی سلولی ومولکولی-میکروبیولوژیکرمان76257430
235 . مامائیبیرجند44261463
236 . زیست شناسی سلولی ومولکولی-ژنتیکتنکابن94261504
237 . شیمی-محضتهران شمال55270213
238 . زیست شناسی سلولی ومولکولی-میکروبیولوژیاردبیل72271553
239 . مامائیگناباد38271941
240 . بهداشت محیطسبزوار21276155
241 . زمین شناسیاصفهان (خوراسگان)9276652
242 . بهداشت محیطفیروز آباد 22280900
243 . مهندسی منابع طبیعی-محیط زیستتهران شمال66282578
244 . مهندسی کشاورزی-علوم وصنایع غذاییقزوین64282706
245 . زیست شناسی سلولی ومولکولی-علوم سلولی ومولکولیپرند56285559
246 . بهداشت محیطبیرجند23285832
247 . پرستاریایرانشهر9286519
248 . شیمی-کاربردیمشهد65293325
249 . مهندسی کشاورزی-علوم وصنایع غذاییتبریز65294358
250 . مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی گرایش تولیدات گلخانه ایاصفهان (خوراسگان)7295425
251 . مهندسی کشاورزی-علوم وصنایع غذاییورامین87296200
252 . زیست شناسی سلولی ومولکولی-میکروبیولوژیرشت59298625
253 . مهندسی فضای سبزمشهد33302440
254 . شیمی گرایش فناوری اطلاعاتنجف آباد47303448
255 . زیست شناسی-عمومیتهران شمال50303868
256 . مهندسی فضای سبزاصفهان (خوراسگان)10310406
257 . مهندسی منابع طبیعی-محیط زیستتبریز21311348
258 . شیمی-کاربردیتهران شرق68312107
259 . مهندسی کشاورزی-زراعت واصلاح نباتاتمشهد18316140
260 . مهندسی منابع طبیعی-شیلاتتهران شمال56321692
261 . مهندسی کشاورزی-علوم وصنایع غذاییشهر رضا38324467
262 . شیمی-کاربردیشهرری59328826
263 . شیمی-کاربردیاسلامشهر60334042
264 . زیست شناسی سلولی ومولکولی-بیوشیمیاسلامشهر62334118
265 . شیمی گرایش محیط زیستاصفهان (خوراسگان)12334531
266 . مهندسی کشاورزی-علوم باغبانیشیراز8334653
267 . مهندسی کشاورزی-گیاه پزشکیتبریز55338747
268 . مهندسی فضای سبزشیراز30340247
269 . مهندسی کشاورزی-گیاه پزشکیشیراز41344679
270 . زیست شناسی سلولی ومولکولی-بیوشیمیشهرقدس46345833
271 . زیست شناسی سلولی ومولکولی-میکروبیولوژیتنکابن61346988
272 . مهندسی کشاورزی-زراعت واصلاح نباتاتتبریز5347135
273 . مهندسی کشاورزی-علوم دامیتبریز6348698
274 . زمین شناسیتهران شمال24349026
275 . مهندسی کشاورزی-گیاه پزشکیاصفهان (خوراسگان)37352555
276 . زیست شناسی-عمومیفلاورجان8355909
277 . مهندسی کشاورزی-علوم دامیمشهد18358826
278 . زیست شناسی سلولی ومولکولی-میکروبیولوژیلاهیجان41360405
279 . زیست شناسی-عمومیمشهد28360454
280 . مهندسی کشاورزی-اقتصادکشاورزیمشهد13360955
281 . مهندسی کشاورزی-زراعت واصلاح نباتاتکرج15361658
282 . شیمی-محضتهران مرکزی68363625
283 . بهداشت خانواده-کاردانیفیروز آباد 16364377
284 . مهندسی کشاورزی-علوم دامیکرج35366494
285 . بهداشت خانواده-کاردانیشهرکرد10367049
286 . بهداشت خانواده-کاردانیکرمان18368030
287 . شیمی-محضمشهد29370638
288 . زیست شناسی -زیست دریاتهران شمال12371997
289 . بهداشت خانواده-کاردانیاراک14372693
290 . بهداشت خانواده-کاردانیسبزوار9375746
291 . زیست شناسی-عمومیتهران مرکزی45377574
292 . زیست شناسی سلولی ومولکولی-بیوشیمیفلاورجان33380290
293 . بهداشت خانواده-کاردانینجف آباد11383332
294 . زمین شناسیمشهد13383523
295 . زمین شناسیتبریز19387756
296 . مهندسی منابع طبیعی -مهندسی چوب وکاغذکرج25388225
297 . شیمی گرایش محیط زیستتهران شمال13389297
298 . مهندسی کشاورزی-علوم دامیاصفهان (خوراسگان)7390115
299 . مهندسی کشاورزی-علوم خاکشیراز10390631
300 . مهندسی کشاورزی-زراعت واصلاح نباتاتاصفهان (خوراسگان)6393532
301 . زمین شناسیشیراز23394249
302 . زمین شناسیکرج15398183
303 . مهندسی کشاورزی-علوم خاککرج6402810
304 . مهندسی منابع طبیعی-محیط زیستاصفهان (خوراسگان)7404598
305 . مهندسی منابع طبیعی-محیط زیستنجف آباد15404804

برچسب‌ها: پرستاری، علوم تجربی
نظرات (7)
1396/07/16 ساعت 22:29
سلام من میخام علوم آزمایشگاهی آزاد قبول شم رتبه یا ترازم باید در چه حد باشه؟
امتیاز: 0 0
1396/06/07 ساعت 18:56
سلام
با تراز ٨٦٤٠ منطقه ١ میشه دام علوم و تحقیقات قبول شد ؟
امتیاز: 0 0
1396/03/06 ساعت 19:39
سلام برای قبولی در دانشگاه آزاد ۹۵ در منطقه ۳ در رشته های علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی چه رتبه ای میخواد؟؟؟
امتیاز: 1 0
1395/06/16 ساعت 00:58
سلام ملاک قبولی در دانشگاه آزاد نمره زیر گروه یک برای پرستاری و نمره زیر گروه دو برای بهداشت عمومی است بهداشت عمومی بستگی به شهر از تراز 5700 الی 6000 احتیاج دارد پرستاری تراز 6250 الی 7500 احتیاج دارد
امتیاز: 0 1
1395/05/23 ساعت 16:55
برا دانشگاه آزاد 95 تا چه ترازی بهداشت عمومی میگیره؟ ؟؟ منطقه 3هستم
امتیاز: 2 0
1395/05/20 ساعت 11:54
سلام این رتبه ها در سهمیس یا رتبه کشوری بدون سهمیه توروخدا بگین خیلی مهمه
امتیاز: 1 2
1395/05/18 ساعت 14:14
سلام ببخشین توسایت کانون رتبه هاخیلی کمترازاینان

واسه پرستاری چندبیارم قبولم از ازادمنطقه3تبریز؟؟؟؟؟

توروخدازودجواب بدین
امتیاز: 6 0
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد